Arizona Knights of Rizal

El Agua y El Fuego


EL AGUA Y EL FUEGO
(circa 1890) [Original text by Dr. Jose Rizal]
Agua somos, decis; vosotros fuego;
Como lo querais, sea!…
Vivamos en sosiego,
Y el incendio jamas lucharnos vea;
Sino que unidos por la ciencia sabia
De las calderas en el seno ardiente,
Sin coleras, sin rabia,
Formemos el vapor, quinto elemento,
Progreso, vida, luz, y movimiento! 

THE WATER AND THE FIRE
(around 1890) [Free Translation by Sir Edwin D. Bael]
Water we are, you say; yourselves, fire;
Let us be, as you like it! ...
Let’s live quiet without ire,
And let not conflagration ever see us fight;
But that united by wise science
from boilers in the burning breast,
without angers, without rage,
Let us form the steam, fifth element,
Progress, life, light and movement! 

ANG TUBIG AT ANG APOY
(sa paligid ng 1890)
[Isinalin sa Tagalog ni Sir Edwin D. Bael]
Tubig kami, sabi ninyo; kayo, apoy;
Anuman ang nais n’yo, ating pabayaan!...
Mamuhay tayong matahimik, mapayapa,
At kaylan ma'y huwag matanaw ng sunog na tayo’y naglaban;
Nguni’t, pinagkaisa ng maalam na agham
sa mga pugon ng maliyab na dibdib
walang galit, walang ngitngit,
Gawin natin ang singaw, panglimang elemento
Kaunlaran, buhay, liwanag at paggalaw! 

ANG TUBIG UG ANG KALAYO
(haduol sa 1890)
[Gihubad sa Sugbo-anon Binisaya ni Sir Edwin D. Bael]
 Tubig kami, ingon ninyo; kamo, kalayo;
Unsa may inyong gusto, pasagdan nato!...
Manimuyo ta sa kalinaw ug kahilum,
Ug dili unta makita sa sunog nga kita nagbugno;
Apan, pinaghiusa sa siyensang maalam
Sa mga pugon sa dughang nagbukal
walay kapikal, walay kasuko,
Atong buhaton ang alisngaw, ikalimang elemento,
Kauswagan, kinabuhi, kahayag ug kalihokan!